Motorsport Stats Logo
Fia Logo
Search icon
Evgeny Cherkasov
Evgeny Cherkasov
date of birth
place of birth
date of death
Jan 01, 1970
age
age
age
place of birth
nationality
Russia
Evgeny Cherkasov's photo

Evgeny Cherkasov Statistics and Results

summary
results
advanced stats
World Rally Champion